Informatie van en voor de leden      Geiten- en Schapenrassen    Nieuwigheden op de site     Home-page 

Vaccinatiebeleid tegen blauwtong

09/06/2009 : Mededeling van het FAVV : Dringende oproep tot vaccinatie Blauwtong 2009

11/03/2009 : Persmededeling : Blauwtongvaccinatiecampagne 2009 wordt gelanceerd

04/03/2009 : Opheffing van de maatregelen BT11

De voorziene vergoedingen aan de veehouders voor de vaccinatiecampagne 2009  voor schapen zijn 1 euro per dier indien minstens 15 schapen gevaccineerd zijn. Er zijn geen vergoedingen voorzien voor vleeskalveren, geiten, herten en andere herkauwers en schapen van schapenbeslagen waar minder dan 15 dieren worden gevaccineerd.

30/10/2008 : BTV type 6 in Nederland

05/07/2008 : Persbericht DGZ : Toelichting bij de vaccinatie tegen blauwtong

05/07/2008 : Mededeling van het FAVV aan alle hobbyfokkers van schapen, geiten of hertachtigen

04/05/2008 : Op de website van het FAVV staat heel wat informatie over de nakende vaccinatiecampagne.
Belangrijke opmerking : het vaccin kan volgens de bijsluiter pas gebruikt worden bij lammeren vanaf de leeftijd van 3 maanden. Vele jongere lammeren hebben nog antistoffen afkomstig van de biestmelk die eventueel zouden kunnen interfereren met het vaccin zelf.

In 2008 mei organiseert de Dienst Voorlichting van de Vlaamse Gemeenschap een aantal voorlichtingsavonden rond het vaccinatieprogramma tegen blauwtong bij schapen, geiten en runderen. Themaís die aan bod komen zijn de praktische modaliteiten van de vaccinatie, de kostprijs, maar er wordt ook terug gekeken op de reeds geleden schade, zowel bij schapen als bij runderen. Kortom, een niet te missen  avond dus.
Klik hier om de uitnodiging te bekijken.
De data zijn :
    13 mei in Geel (Katholieke Hogeschool Kempen)
                 
    15 mei in Hasselt (Draekerwinning)
                  
   22 mei in Ninove (De Vos)
                
    27 mei in Roeselare (Rolarius)
                   
29 mei in Sint-Niklaas (Sint Lucas)
Men start telkens om 19h30.  Voor meer informatie rond deze activiteiten kunt u terecht bij Achiel Tylleman : tel. 0473/83.70.73 of
achiel.tylleman@lv.vlaanderen.be.

In Nederland
is er, speciaal voor de hobbymatige houders van schapen en geiten een brochure rond blauwtong gemaakt. Deze is vanaf de tweede week van mei verkrijgbaar in de Boerenbond/Welkoopwinkels en de dierenartsenpraktijken. De brochure is samengesteld door het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have, in samenwerking met het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouderij, de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders en het ministerie van LNV.  Brochure ''Vaccinatie tegen blauwtong; bescherming voor herkauwers.''  941.21 Kb

22/04/2008 :  De CulicoÔdesmug, die verantwoordelijk is voor het overbrengen van blauwtong is opnieuw actief geworden ! Zowel in BelgiŽ als in Nederland werden deze muggen de jongste dagen in grote aantallen opgemerkt. Daarom beschouwt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dinsdag 22 april 2008 als het einde van de periode van non-activiteit van de vector voor dit winterseizoen. Het FAVV waarschuwt de veehouderijsector dan ook om zeer opmerkzaam te zijn bij het vaststellen van symptomen van blauwtong bij hun dieren (dieren die zich afzonderen, suf en lusteloos zijn, verhoogde temperatuur, ademhaling en pols, ingevallen flanken, kwijlen, slijmende bloederige neus, manken, uierletsels, enzÖ). In afwachting van de nakende vaccinatiecampagne herhaalt het FAVV dat dereeds vele malen beschreven methoden voor insectenbestrijding nog steeds worden aanbevolen om de activiteit van de vector zoveel mogelijk te beperken. Ook al is de effectiviteit van deze middelen nog niet echt bewezen, toch loont het de moeite om zoveel mogelijk inspanningen te doen.

30/03/2008 : Dr. Bernard Carton plaatst toch enkele bemerkingen bij het huidige vaccinatiebeleid rond blauwtong. Enige waakzaamheid is zeker aan te raden.

21/03/2008 - Blauwtongvaccin vanaf mei beschikbaar : vanaf dan kunnen Belgische veehouders hun dieren laten vaccineren tegen blauwtong. Voor schapen, runderen en stieren bestemd voor de fokkerij, wordt de inenting verplicht. Tot nu toe was er geen vaccin beschikbaar voor het serotype 8 van blauwtong, die in ons land de besmetting veroorzaakte, maar daar komt vanaf mei verandering in. Veel meer informatie over het hoe en wanneer is er nu nog niet, maar best is om nu al contact op te nemen met je veearts zodat die voor jou het vaccin kan aanvragen bij het FAVV.

10/02/2008 : Tijdens onze studievergadering van 10/2/2008 gaf Dr. Norbert Steurbaut zijn presentatie over blauwtong (oorzaak, voorkomen, besmetting, vector, differentiaaldiagnose, behandeling en vaccinatie kwamen aan bod). Frank De Smedt gaf daarbij een zicht op de omvang van de besmetting in BelgiŽ en Europa door aan de hand van cijfermateriaal 2006 en 2007 te vergelijken met elkaar. Leden van onze vereniging kunnen hier de link naar de presentatie aanvragen.

Schapenfokkers werden ook in 2007 zwaar getroffen door blauwtong

Persbericht Kleine Herkauwers Vlaanderen 1/09/2007

Persbericht Boerenbond 30/08/2007

Saskia Bezemer uit Westdorpe in Nederland, hobbyfokker van Hampshire Down en Devon & Cornwall Longwool schapen (Hof van Autriche), en lid van onze vereniging, geeft van dag tot dag hun verhaal in verband met de herkenning en behandeling van schapen met blauwtong. Klik hier om haar verhaal te bekijken. Bij deze bedanken we Saskia voor haar raad en advies, en vooral ook voor haar openheid over dit onderwerp. Heel wat getroffen schapenfokkers hebben moeite om met hun verhaal naar buiten te komen. We wensen haar, net als alle andere getroffen schapenhouders uit BelgiŽ en Nederland veel moed toe in deze sombere schapendagen.

PERSBERICHT DGZ Vlaanderen (7/9/2007) : Blauwtong en niet geregistreerde houders
Blauwtong kent deze zomer een sterke opmars. Vooral houders van kleine herkauwers (schapen, geiten en hertachtigen) worden getroffen door de ziekte. DGZ-Vlaanderen stelt vast dat deze houders niet altijd gekend zijn in Sanitel. Zowel de houders van kleine herkauwers als dierenartsen kunnen een rol spelen bij het registreren van deze bedrijven.
DGZ-Vlaanderen ontvangt stalen van kleine herkauwers, vooral van schapen, om te onderzoeken op Blauwtong. Hierbij wordt vastgesteld dat de houders niet altijd gekend zijn in Sanitel.  Dit geeft problemen bij het registreren van de dossiers.
Iedere houder van kleine herkauwers, vanaf 1 dier, is wettelijk verplicht om zich te laten registeren in Sanitel. Sanitel is een informaticasysteem dat werd ontwikkeld voor de opvolging van de identificatie en registratie van de nutsdieren. DGZ-Vlaanderen staat in voor de organisatie van de identificatie en registratie. Deze identificatie en registratie is belangrijk voor een correcte tracering van dieren in tijden van crisis. Het maakt een snel en efficiŽnt ingrijpen mogelijk.
Houders die op vandaag nog niet geregistreerd zijn, kunnen dit door een ingevuld registratieformulier over te maken aan DGZ-Vlaanderen. Het registratieformulier is terug te vinden op de website www.dgz.be of kan bekomen worden via de helpdesk van DGZ, tel. 070/22.00.23.
Dierenartsen die op niet-geregistreerde bedrijven komen, o.a. voor staalname, kunnen ook een rol spelen om deze bedrijven te laten registreren. De dierenartsen kunnen de houders informeren en bij de stalen een ingevuld registratieformulier toevoegen.
Alle bijkomende info hierover kan U bekomen bij DGZ-Vlaanderen. (
Dierengezondheidszorg Vlaanderen - Dienst Identificatie & Registratie, Deinse Horsweg 1, 9031 Drongen - Tel. 070/22.00.23 Ė Fax 070/22.01.22 Ė e-mail  i&r@dgz.be )


OPPUURS - Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) roept professionele ťn hobbyschapenhouders op om alle vaststellingen van blauwtong effectief te rapporteren aan het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Alleen zo kan een permanent correct beeld en een juiste bestrijding worden ontwikkeld van de dierenziekte die zich intussen over heel Vlaanderen heeft verspreid. Minister Peeters, in Vlaanderen tevens bevoegd voor Landbouw, deed zijn oproep tijdens een werkbezoek aan een schapenbedrijf in Oppuurs dat getroffen is door blauwtong-virus, een voor de mens ongevaarlijke ziekte, waar schapen des te gevoeliger voor zijn. Een aanzienlijk deel van de bezochte veestapel op het bedrijf bleek ziek of was reeds gestorven.

Peeters verklaarde eveneens voor de getroffen schapenhouders aan een regeling te werken waarbij de premies, die ze krijgen in het kader van het behoud van bedreigde schapenrassen, voor het werkelijk aangehouden aantal dieren behouden blijven. Door de blauwtong dreigen schapenhouders die premies en hun contract kwijt te spelen. Ze kunnen zich immers niet aan de aantallen houden, opgenomen in hun overeenkomsten rond de Vlaamse acties voor het behoud van genetische diversiteit.

Minister Peeters zal tenslotte, op het overleg met het FAVV en de bevoegde federale minister van Volksgezondheid komende vrijdag, aandringen op een gecoŲrdineerde aanpak samen met de andere getroffen noordelijke EU-lidstaten met het oog op een globaal bestrijdingsplan

BRON : De Standaard


Bleu du Maine ooi, getroffen door blauwtong.

Op de website van het Federaal Voedselagentschap is er een speciale rubriek voorzien met alle informatie over blauwtong. Recent werd er ook een document met uitleg bij de
behandeling van dieren met klinische symptomen van bluetongue toegevoegd. Regelmatig zijn er bijwerkingen zodat het niet nodig is deze informatie ook hier over te nemen. Alle andere informatie die we ter beschikking krijgen zullen we wel op deze pagina plaatsen.


17/07/2007 MEDEDELING FAVV : Het onvermijdelijke opnieuw opduiken van het Blauwtong virus bij herkauwers in BelgiŽ.

Zoals door de wetenschappers gevreesd, is het Blauwtong virus Ėsinds zijn verschijning in de zomer van 2006- terug opgedoken in het land, meer bepaald in de gemeente Oelegem, provincie Antwerpen. Het virus werd er ontdekt bij schapen. De klimatologische omstandigheden van deze winter zijn natuurlijk niet vreemd aan het opnieuw opduiken van het virus. Blauwtong is een dierenziekte die enkel voorkomt bij herkauwers (runderen, schapen, Ö). Het virus verplaatst zich via een vector, met name de CulicoÔdes mug. Het virus veroorzaakt zweren in de muil en de neusvleugels en huidaandoeningen ter hoogte van de poten. Dit alles bemoeilijkt het dier in het opnemen van voeder en in zijn verplaatsingen. Niettegenstaande de ziekte zelden de dood tot gevolg heeft zijn er wel belangrijke economische verliezen ingevolge een vertraagde ontwikkeling van het dier.

In geen enkel geval is Blauwtong besmettelijk voor de mens of voor andere diersoorten. Het eten van dierlijke producten (vlees, melk) levert geen enkel gevaar op voor de consument. De middelen om de ziekte te bestrijden zijn vooral van preventieve aard: verwijderen van insecten en het stellen van diagnoses in het laboratorium op basis van bloed.Voor herkauwers is de ziekte besmettelijk en daarom is het verplicht de ziekte aan te geven bij het OIE, die de bestrijding op wereldvlak organiseert van deze ziekte.De sanitaire overheden klasseren BelgiŽ als totaal besmet land en dit reeds gedurende een aantal maanden. Dit heeft gevolgen voor de commerciŽle uitwisselingen van dieren tussen de landen en verplicht de vee-exporteurs tot bijkomende formaliteiten.

De professionele actoren vinden op de website www.favv.be  link blauwtong of in de gespecialiseerde pers meer nuttige inlichtingen over deze ziekte.

Contactpersoon voor de Franstalige pers : Pierre Cassart 0477 69 35 65
Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers : Geert De Poorter 0476 45 75 11